Povijest centra

 

  • Kako bi se pružila pomoć studentima prilikom odlaska na stručnu praksu, omogućilo karijerno savjetovanje prilikom izlaska na tržište rada i pomoć pri zapošljavanju ili daljnjem akademskom razvoju, javila se potreba za osnivanjem karijernog centra na Geotehničkom fakultetu
  • Odlukom Fakultetskog vijeća od 20. rujna 2020. godine osnovan je Centar za razvoj karijera (CRK) kao ured u sklopu Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji pomaže studentima tijekom studija u profesionalnom usmjeravanju i postizanju kompetencija za rani razvoj karijera.
  • Čelnik Centra je Voditelj Centra koji zastupa i predstavlja Centar te upravlja njegovim radom, a voditelja Centra imenuje dekan fakulteta.